Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom

v zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je obchodná spoločnosť IRISANA Therapy s. r. o., Harmónia 3494, 90001 Modra, IČO: 52 602 061 , zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I., Vložka číslo: 140641/B, Oddiel: Sro, v mene, ktorej koná Ing. Monika Végh (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu, avšak ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na

kontakt@irisana.eu

. Pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre

https://monika-vegh.com/

(ďalej ako „naša webová stránka“) a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2 Prístupové údaje

Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

2 ZBER A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o

ochrane osobných údajov.

2.2 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

P.č.

Kategória osobných údajov

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Lehota na vymazanie OÚ

Zverejnenie OÚ

1.

e-mail

Marketing

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov noviniek.

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

Nezverejňujú sa

2.

e-mail

Marketing

V prípade, ak ste už naším zákazníkom, chceme zostať s Vami v kontakte. Zameriavame sa aj na existujúcich zákazníkov, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom našich služieb. Táto komunikácia sa týka len podobných tovarov a služieb. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

4 roky od plnenia služby

Nezverejňujú sa

3.

meno, priezvisko, fotografia/video, prevádzka

Referencie

Účelom spracúvania osobných údajov je zviditeľnenie, zvýšenie predaja služieb, propagácia prevádzkovateľa.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

sociálne siete, webové sídlo

4.

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt, podpis, adresa (údaje uvedené v žiadosti)

Uplatňovanie práva dotknutých osôb

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

5 rokov od vybavenia žiadosti

Nezverejňujú sa

5.

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, adresa, bydlisko, dátum narodenia, miesto narodenia, banka – číslo účtu, číslo OP

Zmluvy

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

10 rokov

Nezverejňujú sa

6.

meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fotografie, pracovné zaradenie, spoločnosť

Vykonávanie mentoringu

Účelom spracúvania osobných údajov je budovanie a udržovanie vzťahov so svojím okolím. PR je dlhodobá cieľavedomá činnosť, ktorá by mala zaisťovať poskytovanie informácií verejnosti a zároveň získanie spätnej väzby a ďalších informácií od verejnosti. Dôležitým aspektom PR je obojstranná komunikácia. Organizovanie tlačových konferencii a eventov, propagácia osôb, spoločností, produktov, služieb a zabezpečovanie osobného a skupinového mentoringu.

Primárne je snaha prevádzkovateľa fotiť klienta a jeho hostí na predmetnom evente, môže sa však stať, že budú odfotení aj účastníci predmetného eventu.

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

10 rokov

Zverejňujú sa podľa požiadaviek klienta

7.

titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e-mail, podpis

Účtovné doklady

Vedenie účtovníctva je štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

10 rokov

Nezverejňujú sa

8.

web obsahuje aj logá jednotlivých sociálnych sietí, tzv. pluginy

Online prostredie

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (bližšie článok 3) Pokiaľ na logá nekliknete, nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch. (štatistické údaje)

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Aký je náš oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom fanpage, informovanie o novinkách….

Každý prevádzkovateľ sociálnej siete si určuje dĺžku spracovania OÚ vo svojich podmienkach. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nevymažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

Nezverejňujú sa

9.

meno, priezvisko, titul, podpis, pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

IS obchodná komunikácia

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov alebo dodávateľov/odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

Aký je náš oprávnený záujem?

Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej)

4 roky od ukončenia/zániku zmluvného vzťahu

Nezverejňujú sa

3. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto fanpage na týchto platformách:

- FACEBOOK

- INSTAGRAM

- YOUTUBE

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k

ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k

spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie uvedených odkazoch:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

– YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FAN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram/YOUTUBE. Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FAN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody), obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

4. KOMU POSKYTUJEME OSOBNÉ ÚDAJE?

4.1. Naši zamestnanci

Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

4.2. Tretie strany Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia zo zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne, napr.:

- Google LLC – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing)

- Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky)

- Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States

- Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,INSTAGRAM (marketing)

- Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States

- YOUTUBE, LLC. (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States

- The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp)

- Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária, konzultačná –poradenská spoločnosť

- Slovenská pošta

- Webhosting

5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento portál nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

6. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v

USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie. Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

9. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom, ak:

- ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, e-mail…),

- statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,

- dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj vprípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne sdynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

10. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i

internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na:

11.1. Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

11.2. Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

- dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

- dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ, ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,

- OÚ sa spracúvajú nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

11.3. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

- sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy ana základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

- spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

11.4. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

11.5. Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

11.6. Právo na prístup k informáciám

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

- účele spracúvania OÚ,

- kategórii spracúvaných OÚ – vnašom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,

- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

- dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

- práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,práve podať návrh na začatie konania,

- zdroji OÚ, ak sa OÚ nezískali od dotknutej osoby,

- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať. Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva v rámci ochrany OÚ.

11.7. Právo na obmedzenie

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete anamiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, aleboste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

11.8. Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Dotknutá osoba môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

12. COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

- Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

- Prevádzkové súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:

- Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)

Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

- Marketingové súbory cookies

sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

- Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

12.3 Právne základy cookies a tretie strany.

Pri cookies, ktoré využívame na štatistické účely alebo na fungovanie stránky na optimalizáciu webovej stránky používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača. Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

- Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

- Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

- Opera: help.opera.com

- Safari: support.apple.com

13. ZÍSKANIE ASPRACÚVANIE ANONYMNÝCH ÚDAJOV

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

- Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku.

- Dátum a čas zaslania požiadavky.

- Názov prezeranej stránky resp. súboru.

- Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali.

- Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa.

- Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 20.5.2023. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Kontakty

IRISANA Therapy s. r. o., Harmónia 3494, 90001 Modra

email: kontakt@irisana.eu

tel: +421 903 254422

© 2022 IRISANA, s.r.o. - Všetky práva vyhradené